Aery Tiefling – Ino Yamanaka

Xenon – Rizu-kyun

Nekokoyoshi 爆机少女喵小吉 – Home Girl