Angie Griffin – Velma Dinkley

Kalinka Fox – She Hulk

Ely – Scottish Fold Cat Doll