Beke Jacoba as MistyBeke Jacoba as Misty

Aerith by Helly Valentine

Daenerys Targaryen by Nichameleon