Kitkat Cosplay 9 – Nero Bride Mini Bikini

Hoshilily 星之迟迟 – Kikuchiyo (Dohna Dohna)

Nekokoyoshi 爆机少女喵小吉 – Nurse