Nekokoyoshi 爆机少女喵小吉 – Taihou Race Queen

Shimo – Ms. Hina

Azami – Esdeath